Zaloguj do Play24

Umowy i regulaminy usług

 


Archiwalne umowy


Komunikat Play


P4 sp. z o.o. informuje, że wskazane niżej postanowienia regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne:

 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.

Postanowienie te są bezskuteczne wobec konsumentów, którzy zawarli umowę w oparciu o zawierający je regulamin, co oznacza, że P4 sp. z o.o. nie może się na nie powołać w stosunku do abonenta, natomiast abonent może powołać się na nie w stosunku do P4 sp. z o.o.

Jednocześnie P4 sp. z o.o. informuje, że nie będzie powoływać się wobec konsumentów na następujące postanowienia umowne:

 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nieobjętych Abonamentem, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za daną usługę. Średnia opłata miesięczna wyliczana jest na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniej opłaty miesięcznej z wszystkich wystawionych rachunków.
 • W przypadku trwającej dłużej niż 24 godziny przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych wliczonych w Abonament, za które nie są pobierane dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem, Abonent może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu. Wartość średniego miesięcznego Abonamentu jest wyliczana na podstawie ostatnich trzech Rachunków Telekomunikacyjnych dla Numeru MSISDN, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, a w przypadku, gdy Abonent otrzymał mniej niż trzy Rachunki Telekomunikacyjne – średniego miesięcznego Abonamentu ze wszystkich wystawionych rachunków.
 • W razie nieotrzymania Rachunku Telekomunikacyjnego w terminie, w którym Rachunek Telekomunikacyjny był zwykle doręczany Abonentowi, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Operatora, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Niedostarczenie przez Operatora Rachunku Telekomunikacyjnego nie zwalnia Abonenta od obowiązku terminowego uregulowania należności wobec Operatora.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych oraz sieciach innych operatorów.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku braku możliwości świadczenia Usług Telekomunikacyjnych podczas realizowania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów Zagranicznych.
 • Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wartości szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.

Powyższe zobowiązanie dotyczy także analogicznych postanowień, zawartych w treści wszystkich regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, stosowanych w przeszłości przez P4 sp. z o.o., w tym:

 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix III
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Play Mix
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników
 • Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników

Jednocześnie informujemy, że powyższy komunikat nie powoduje zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”), w związku z czym nie przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy z winy P4 sp. z o.o.Archiwalne komunikaty


 • Komunikat z 28 marca 2016 r. – zmiana stawek w roamingu międzynarodowym

 • Komunikat z 3 marca 2015 r. - Zmiana w Regulaminach zapisów dotyczących reklamacji usług telekomunikacyjnych

 • Komunikat z 20.11.2014 r. dotyczący zasad rozliczania za połączenia głosowe do Obsługi Klienta

 • Komunikat z 1.09.2014 r. dotyczący zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

 • Komunikat z 1.05.2014 r. o zmianach wybranych postanowień regulaminów Ofert Promocyjnych

 • Komunikat z 1.10.2013 r. o zmianach wybranych fragmentów regulaminów Ofert "Lubię to!" i "Play na Kartę Lubię to!"

 • Komunikat z 20.07.2013 r. o zmianach w Regulaminach Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i Regulaminach Ofert Promocyjnych

 • Komunikat z 20.03.2013 r. dotyczący zmian wybranych fragmentów Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2016 r. ulega zmianie Regulamin Świadczenia Usług dla Użytkowników oraz Regulamin Świadczenia Usług dostępu do Internetu dla Użytkowników.
Wprowadzone zmiany związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). Ustawa ta wprowadza obowiązek pobrania od Użytkowników i dokonania weryfikacji danych (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi - nazwę oraz REGON, NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze).
Klienci zawierający umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 25 lipca 2016 r. będą zobowiązani do dokonania udostępnienia powyższych danych oraz umożliwienia ich weryfikacji z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed zawarciem umowy i rozpoczęciem korzystania z usług.
Użytkownicy ofert na kartę, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed dniem 25 lipca 2016 r. obowiązani są podać powyższe dane i umożliwić ich weryfikację najpóźniej do dnia 1 lutego 2017 r.
Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych niedokonanie rejestracji powyższych danych będzie skutkowało całkowitym zaprzestaniem świadczenia usług z dniem 2 lutego 2017 r.Informacja skierowana jest do klientów, którzy do 18.01.2013 r. (włącznie) zawarli z P4 Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne z dniem 20.05.2013 r. zmianie ulegną wybrane postanowienia ogólne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.Informujemy, że 21.01.2013r. weszły w życie pierwsze postanowienia wynikające ze zmiany ustawy Prawa telekomunikacyjnego. W wyniku tych zmian P4 sp. z o.o. wprowadziła nowe Regulaminy Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Klienci, którzy rozpoczną korzystanie z usług PLAY od 19.01.2013r. lub po tej dacie podpiszą aneks na kontynuację Umowy, otrzymają nowy RŚUT, gdzie zostały dodane zapisy wynikające ze zmiany Prawa Telekomunikacyjnego.Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne z dniem 19.01.2013r. zmianie uległy wybrane postanowienia ogólne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe wersje umów dotyczą klientów, którzy od 19.01.2013r. (włącznie) podpiszą z P4 z o.o. Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

Polityka Prywatności Serwisów Internetowych P4 Sp. z o.o.

SERWIS

Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie play.pl, playmobile.pl, innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie P4 sp. z o.o., na których została zamieszczona oraz w wersjach tych serwisów dostępnych za pomocą telefonów komórkowych, w tym protokołu WAP („Serwis”). Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Usługobiorcy”) jest P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o kapitale zakładowym w wysokości 48.456.500 zł, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609 (dalej jako „P4”).

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez P4 w celu świadczenia Serwisu, a w szczególności umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usługi Play24 oraz zawierania umów na odległość.

Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz rozpatrywania reklamacji z tym związanych, a po tym okresie dla celów dowodowych przez okres dochodzenia roszczeń.

Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do P4. W przypadku, w którym P4 wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usługi.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych związane z zawieraniem umów za pośrednictwem Serwisu określone są w Regulaminie zawierania umów na odległość.

Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.

W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

P4 może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu.

IP i MSISDN

Z momentem połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji Usługobiorcy;
 • informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.
Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Usługobiorcy z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu statystycznym.

 

COOKIES

Zasady wykorzystania plików cookies w związku z funkcjonowaniem Serwisu zostały określone w Polityce Cookies P4 sp. z o.o.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez P4 poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 12 lipca 2012 r.

KONTAKT

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail ok@pomocplay.pl lub listownie na adres P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Polityka prywatności”.


 

Powyższy tekst do pobrania w formie dokumentu PDF:
Polityka Prywatności Serwisów Internetowych P4 Sp. z o.o.

Polityka Cookies P4 sp. z o.o.

Polityka Cookies


W poniższej Polityce Cookies P4 s p. z o.o. („Polityka Cookies”) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że bez umieszczania niektórych plików cookie w Państwa urządzeniu nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności naszego Serwisu. Informujemy również o tym, że podobnie jak praktycznie wszystkie serwisy internetowe, umożliwiamy osobom trzecim zamieszczanie i uzyskiwanie dostępu do cookies. Jednakże mogą Państwo uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub zgłoszenie rezygnacji bezpośrednio do odpowiedniego podmiotu zewnętrznego, co omawiamy szczegółowo poniżej.

Jeżeli kontynuujesz korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujesz zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies.

Niniejszą Politykę Cookies należy czytać w połączeniu z naszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem Serwisów Internetowych i Mobilnych P4. Polityka Prywatności zawiera dodatkowe informacje na temat tego, co robimy (i czego nie robimy) z informacjami pozwalającymi na ustalenie Państwa tożsamości oraz przedstawia nasze podejście do istotnej kwestii ochrony Państwa prywatności.

Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Określenie „Serwis” zostało zdefiniowane w Regulaminie Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o. i oznacza m.in. strony internetowe w domenie play.pl

Niniejsza Polityka Cookies składa się z następujących części:

 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Państwa przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookie są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, gdyż są bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej mógłby na przykład określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, choć mogą być również używane w celach reklamowych (co wyjaśniamy poniżej). Bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czym są pliki cookie i w jaki sposób działają, można znaleźć na stronie All About Cookies (w języku angielskim) oraz Ciasteczko (Wikipedia).

Własne pliki cookie (pliki cookie Play) będą zamieszczane za pośrednictwem Serwisu w Państwa urządzeniu przez P4.

Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od P4. W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola P4 ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Dzięki zewnętrznym plikom cookie m.in. reklamy wyświetlane Państwu w innych serwisach będą bardziej odpowiadały Państwa zainteresowaniom poprzez dostosowywanie ich do preferencji użytkownika (na przykład według rodzajów transakcji zawartych przez Państwa w Serwisie). Osoby trzecie, którym umożliwiamy zamieszczanie cookies, wymienione są w pkt 6 niniejszej Polityki Cookies.

Nasz Serwis może umieścić w Państwa urządzeniu zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies).

Pliki cookie tymczasowe są aktywne zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki. Po skończeniu sesji przeglądarki plik cookie wygasa. Typowym przykładem cookie tymczasowego jest plik cookie umieszczany przez Play w Państwa urządzeniu w momencie zalogowania do serwisu Play24 w naszym Serwisie. Bez tymczasowego pliku cookie zapamiętującego, danych ze strony logowania, nasz Serwis nie byłby w stanie „zapamiętać” zalogowania w momencie przechodzenia do dalszych podstron internetowych serwisu Play24.

Pliki cookie trwałe, jak sama nazwa wskazuje, są stałe i utrzymują się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pozwala to na szybszy i często wygodniejszy dostęp do naszego Serwisu. Na przykład, trwały plik cookie, który zostaje odczytany z Państwa urządzenia przez nasz Serwis, zawiera informację czy są Państwo naszym klientem czy nie. Dzięki umieszczeniu takiego pliku, następnym razem, gdy wejdą Państwo na nasz Serwis, zostaną Państwo przekierowani dla odpowiedniej strony.

Nasz Serwis może wysyłać do Państwa pliki cookie na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:

 • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek
 • uproszczenie korzystania z Serwisu
 • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisu
 • przesyłanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i potrzeb.

Pod poniższym linkiem w szczegółowy sposób opisujemy pliki cookies, które zamieszczamy i z których korzystamy, dzięki czemu mogą Państwo w pełni kontrolować wykorzystywanie plików cookie Play w Państwa urządzeniu.

 


Szczegółowy opis plików cookies Play

Strona internetowa Play.pl

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

Nazwa pliku Cookie Okres aktywności
_utmc sesja
_utmv 0 minut
_utmb 30 minut
_utma dwa lata
_utmz sześć miesięcy

IBM Coremetrics

Korzystamy z IBM Coremetrics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez firmę IBM, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone w Państwa urządzeniu.

Nazwa pliku Cookie Opis
CoreID6 Ciasteczko sesyjne odpowiedzialne za badanie klików w linki na stronie
cmRS Ciasteczko sesyjne odpowiedzialne za badanie klików w linki na stronie
cmTPSet Ciasteczko sesyjne – Odpowiedzialne za definicje odsłon, sesji użytkowników
99999999_expires Ciasteczko określające ostatni czas zalogowania użytkownika
99999999_clogin Ciasteczko określające zalogowanych użytkowników

sklep.play.pl

Nazwa pliku Cookie Opis
p4pc@xxxx gdzie xxxx jest kodem partnerskim naszych reklamodawców
JSESSIONID identyfikator sesji tworzony jest przez serwlet w aplikacjach J2EE do jednoznacznej identyfikacji sesji
opiniac_help_block skrypt programu opiniac
lc.visitor_id.1001 skrypt komunikatora Livechat

www.play.pl

Nazwa pliku Cookie Opis
LAST_PLAY24_COOKIE kopia wartości pobranego cookie 'play24' (path: '/', domain: www.play.pl, expires: teraz+15min)
P4-PORTAL-CGRP dane o rodzaju oferty użytkownika, np "abonament:mnp;internet:std;mix:std;domowy:std;karta:std;karta_internet:std" (path: '/', domain: .play.pl, expires: Sesja)
CHANNEL_NOTIFICATION dane o rodzaju oferty użytkownika, np. "clientType:indyw;offer:abonament;offerType:ups" (path: '/', domain: www.play.pl, expires: teraz+15min)
LOGGED_USER_BAR stan prezentacji informacji o zalogowaniu, np "no" (path: '/', domain: .play.pl, expires: teraz+15min)
PLAY_USER informacja, czy użytkownik P4 logował się do SSO, value np {"network":"play"} (path: '/', domain: .play.pl, expires: 60dni)
P4TIDPARAM identyfikator kampanijny dla przekazania do eshopu (path: '/', domain: .play.pl, expires: 30dni)
P4PortalBasket-ESId - id bieżącej oferty na stronie telefonu, np "SMP_FL_1000" (path: '/', domain: www.play.pl, expires: Sesja
SSO_RETURN_URL - id bieżącej oferty na stronie telefonu, np "SMP_FL_1000" (path: '/', domain: www.play.pl, expires: Sesja
m.play.pl
m-phone-list lista telefonów, np "xxx,yyy,zzz"

24.play.pl

Nazwa pliku Cookie Opis
fold_MINUTES wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "Minuty" na zakładce "Pakiety"
fold_MESSAGES wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "SMS/MMS" na zakładce "Pakiety"
fold_INTERNET wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "Internet" na zakładce "Pakiety"
fold_RECOMMENDED wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "Usługi rekomendowane dla Ciebie" na zakładce "Pakiety"
fold_VOICEMAIL_VIDEOMAIL wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "Poczta głosowa i poczta wideo" na zakładce "Usługi dodatkowe"
fold_OTHERS wartość (true/false) określa czy zwinięta ma być sekcja "Użyteczne i rozrywka" na zakładce "Usługi dodatkowe"
fold_BLOCKADE wartość (true/false) określa czy zwinięte mają być sekcje blokad na zakładce "Usługi dodatkowe"

Zewnętrzni reklamodawcy

Zewnętrzni reklamodawcy przesyłają Państwu pliki cookie, które pomagają uatrakcyjnić reklamę. Używają oni plików cookie do śledzenia np. rodzaju zakupów dokonanych przez Państwa na podstawie transakcji zawartych za pośrednictwem Serwisu, a następnie dopasowują reklamy do Państwa zainteresowań. Pewna grupa podmiotów zewnętrznych reklamuje się w naszym Serwisie lub korzysta z informacji zawartych w plikach cookie zamieszczonych podczas korzystania przez Państwa z naszego Serwisu.

YouTube

W naszej Witrynie mogą znaleźć się treści z portalu YouTube, ponieważ uważamy je za przydatne z perspektywy doświadczeń użytkownika. W czasie gdy przeglądają Państwo naszą Witrynę z wbudowanym filmikiem wideo z YouTube, YouTube może przesłać do Państwa urządzenia kilka rodzajów plików cookie. O rodzajach serwowanych plików cookie i zbieranych informacjach można przeczytać w Polityce prywatności portalu YouTube.

Nazwa pliku cookie używanego przez YouTube Okres aktywności
PREF osiem-dziesięć miesięcy
VISITOR_INFO1_LIVE osiem miesięcy
Settings.sol (Flash LSO) plik trwały

Facebook

Z naszych obserwacji wynika, że użytkownicy lubią dzielić się na Facebook informacjami o swoich zakupach na Play. Jeżeli użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku w trakcie korzystania z Play0 Facebook może zamieścić w Państwa urządzeniu pliki cookie zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Nazwa pliku cookie używanego przez YouTube Okres aktywności
reg_ext_ref sesja
reg_fb_gate sesja
reg_fb_ref sesja
lsd sesja
c_user sesja
xs sesja
x Sesja
m_pixel_ratio Sesja
fbsr_128218413912317 Godzina
locale siedem dni
m_user 90 dni
lu 9wa lata
DoubleClick

DoubleClick może zamieścić w Państwa urządzeniu dwa pliki cookie: „test_cookie”, który pozostaje tam przez 15 minut i „id”, który pozostanie w urządzeniu przez dwa lata. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj, a z pobierania plików cookie przez Państwa urządzenie można zrezygnować tutaj.

Opiniac

Opiniac może zamieścić na Państwa urządzeniu plik cookie opiniac_help_block. Plik ten ma umożliwiać śledzenie w czasie istotnych parametrów opisujących poziom zadowolenia użytkowników z odwiedzanych serwisów internetowych. Wskaźniki umożliwiają porównywanie różnych serwisów pod względem ich postrzegania przez użytkowników. Analiza wyników badań opinii online jest bardzo pomocnym narzędziem w efektywnym zarządzaniu każdym serwisem internetowym. Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Opinac.

Vizury

Remarketing to funkcja reklam opartych na zainteresowaniach, ułatwiająca dotarcie z właściwym komunikatem do zainteresowanych osób. Technologia Vizury wykorzystuje pliki Cookie w dostarczaniu reklam spersonalizowanych dla użytkowników przekazywanych za pomocą piksela umieszczonego na stronie Play.pl Jeżeli użytkownik trafi na stronę partnera vizury zostanie mu wyświetlona reklama w oparciu o to co użytkownik oglądał na stronie Play.pl. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Netmining

System Netmining pozwala w czasie rzeczywistym lepiej zrozumieć naszych użytkowników. Z pomocą odpowiedniej klasyfikacji użytkowników w odpowiednim czasie wyświetlane są oferty dla naszych użytkowników. Więcej na temat można poczytać tutaj.

Quartic

Quartic jest produktem wyspecjalizowanym w tworzeniu (między innymi) personalizowanych kampanii reklamowych. Naszym celem jest dostarczanie bardziej trafnych reklam danego sklepu, wyświetlając produkty, którymi możesz być zainteresowany, w oparciu o system personalizowanych rekomendacji. Quartic prezentuje produkty przy pomocy personalizowanych bannerów, które możesz zobaczyć na stronach, które wyświetlają reklamy. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

IgnitionOne

Remarketing to funkcja reklam opartych na zainteresowaniach, ułatwiająca dotarcie z właściwym komunikatem do zainteresowanych osób. Technologia IgnitionOne wykorzystuje pliki Cookie w dostarczaniu reklam spersonalizowanych dla użytkowników poprzez odpowiednią klasyfikacje użytkownika. Więcej na ten temat tutaj.

Google Maps

Mapy Google to serwis z mapami, z którego możesz korzystać w przeglądarce internetowej. W zależności od lokalizacji możesz przeglądać mapy podstawowe i niestandardowe, a także znaleźć informacje o lokalnych firmach – w tym ich lokalizację, informacje kontaktowe i wskazówki dojazdu. W naszym Serwisie wykorzystujemy Google Maps do przekazywania informacji o lokalizacji naszych salonów. Firma Google może przesyłać Państwu plik cookie o nazwie „NID” (z czasem przechowywania wynoszącym sześć miesięcy) oraz plik cookie zwany „PREF” (z czasem przechowywania wynoszącym dwa lata). Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google.

Naszym zamiarem jest, aby korzystanie przez nas z plików cookie i innych technologii było jak najbardziej przejrzyste. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Serwis bez własnych plików cookie Play, które opisaliśmy powyżej.
W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

 • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie
 • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie
 • akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny)
 • odmowie akceptacji wszystkich plików cookie

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Na zarządzanie ustawieniami sposobu wykorzystywania cookies w odniesieniu do niektórych dostawców (np. Google, IgnitionOne, Netminig) pozwala również strona internetowa Your online choices.
Jednocześnie w pkt 5 powyżej wskazujemy Państwu na te podmioty zewnętrzne, które same oferują możliwość kontroli zamieszczania przez nich plików cookie.

 


Niniejsza Polityka Cookies może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. W takim przypadku po skorzystaniu z Serwisu ponownie zostanie Państwu wyświetlona informacja o zasadach zamieszczania cookies za pośrednictwem Serwisu. 

Powyższy tekst do pobrania w formie dokumentu PDF:
Polityka Cookies Serwisów Internetowych P4 Sp. z o.o.

Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o.

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.

DEFINICJE

 1. Sformułowania użyte w treści niniejszego Regulaminu z dużej litery przyjmują następujące znaczenie:

P4 - P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, o kapitale zakładowym w wysokości 48.456.500 zł, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609;

Hasło - ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Usługobiorcy w ramach danego Konta w Serwisie.

Login – identyfikator Usługobiorcy, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Serwisu, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Usługobiorcy w ramach danego Konta w Serwisie. Loginem jest Numer MSISDN Klienta lub adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji.

Konto w Serwisie – oznacza konto utworzone zgodnie z pkt 17 i n. niniejszego Regulaminu.

Numer MSISDN – numer telefonu w sieci Play przypisany do Klienta.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez P4 na podstawie zawartej umowy.

Regulamin Serwisu – niniejszy „Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o.”

Serwis Internetowy P4 - strony internetowe w domenie play.pl, playmobile.pl oraz inne strony internetowe prowadzone przez lub na zlecenie P4, na których został zamieszczony niniejszy regulamin;

Serwis Mobilny P4 - strony internetowe w domenie play.pl, playmobile.pl oraz inne strony internetowe prowadzone przez lub na zlecenie P4, dostępne za pomocą telefonów komórkowych lub innych przenośnych urządzeń dedykowanych dla korzystania z internetu mobilnego;

Serwis – Serwis Internetowy P4 lub Serwis Mobilny P4;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Usługobiorca – osoba, która korzysta, korzystała lub zamierza korzystać z Serwisu.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Serwisu P4 udostępnia ogólne informacje oraz reklamy dotyczące w szczególności towarów i usług oferowanych przez P4, jak również udostępnia możliwość zamieszczania oraz zapoznawania się z komentarzami pod wybranymi materiałami. Pozostałe funkcjonalności Serwisu oraz szczegółowe zasady korzystania z wybranych Usług określone są w ramach Serwisu lub w odrębnych regulaminach, w tym w szczególności w Regulaminie korzystania z usługi Play24, Regulaminie zawierania umów na odległość oraz Regulamin Pobierania Treści Multimedialnych z Serwisu Internetowego P4 lub Serwisu Mobilnego P4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Serwisu a szczegółowym regulaminem danej Usługi, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu szczegółowego.
 2. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być konieczne:
 1. założenie Konta w Serwisie;
 2. wpisanie Numeru MSISDN) oraz hasła weryfikującego otrzymanego na wskazany numer MSISDN;
 3. posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook
 4. posiadania statusu Klienta;
 5. uiszczenie opłat.
 1. Warunki określone w pkt 4 powyżej, jak również inne warunki korzystania z Serwisu lub jego części, będą każdorazowo określone w Serwisie lub odrębnych regulaminach.
 2. W przypadku, w którym w ramach Serwisu P4 udostępnia możliwość zamieszczania komentarzy z wykorzystaniem konta w serwisie społecznościowym Facebook, komentarz Usługobiorcy zostaje zamieszczony w Serwisie wraz ze zdjęciem profilowym oraz nazwą Usługobiorcy w serwisie Facebook oraz na „tablicy” Usługobiorcy w serwisie Facebook.

WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego P4 wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. przeglądarki internetowe:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 15.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i cookies.
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
 3. instalacja dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Serwisu;
 4. dostęp do internetu.
 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Mobilnego P4 wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. przeglądarki wap domyślnie przeznaczonej przez producenta do współpracy z dany urządzeniem mobilnym, np. Openwave, NetFront, WebKit
 2. Serwis Mobilny P4 może nie działać poprawnie przy użyciu przeglądarek innych niż określone w punkcie poprzednim, czyli takich jak np. Opera Mobile
 3. dostęp do Internetu za pomocą APN Wap lub APN Internet
 1. Dostępność do określonych funkcjonalności Serwisu Mobilnego P4 oraz jego wygląd uzależnione są od modelu telefonu (lub innego urządzenia). Treści niedostępne dla danego modelu mogą nie być prezentowane Usługobiorcy w ramach Serwisu Mobilnego P4. Dostępność niektórych funkcji Serwisu Mobilnego P4 oraz treści może być ograniczona w wypadku, gdy Usługoborca posługuje się przeglądarką internetową uniemożliwiającą rozpoznanie modelu telefonu (lub innego urządzenia).
 2. P4 dokłada należytych starań, aby dostosowywać Serwis do nowszych wersji oprogramowania.
 3. W celu umożliwienia instalacji aplikacji oferowanych w Serwisie Mobilnym P4 na telefonach z systemem Android Usługobiorca musi włączyć w telefonie opcję „Nieznane źródła”, czyli wyrazić zgodę na instalacji aplikacji pochodzących spoza Google Play (poprzednio Android Market).
 4. P4 zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub jego części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Serwisie. P4 dołoży starań, aby niedostępność Serwisu było możliwie najmniej uciążliwa dla Usługobiorców.
 5. Zakres funkcjonalności Serwisu może ulegać zmianie. W przypadku funkcjonalności określonych w niniejszym Regulaminie lub regulaminie szczegółowym, taka zmiana będzie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami regulującymi zmianę danego regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych, jak również ogólnie przyjętymi zwyczajami.
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu zabronione jest zamieszczanie (w tym za pośrednictwem grafiki lub nazwy identyfikującej Usługobiorcę w serwisie Facebook) w szczególności:
 1. reklam lub innych komunikatów handlowych (bez porozumienia z P4);
 2. treści naruszających przepisy prawa, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych;
 3. wulgaryzmów;
 4. treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów);
 5. treści niezgodnych z zasadami netykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emoticonów);
 6. treści naruszających dobre imię P4.
 1. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Usługobiorcę lub związanej z nimi działalności, P4 niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści.

KONTO W SERWISIE

 1. W celu utworzenia Konta w Serwisie konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu dostępnym na Serwisie Numeru MSISDN, adresu e-mail oraz Hasła, a następnie wpisanie hasła jednorazowego wysłanego automatycznie na Numer MSISDN podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Konto w Serwisie zostaje utworzone niezwłocznie po wpisaniu hasła jednorazowego, ale korzystanie z niego możliwe jest dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany automatycznie na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas rejestracji.
 3. Jeden Numer MSISDN oraz jeden adres e-mail mogą być przypisany wyłącznie do jednego Konta w Serwisie.
 4. W przypadku, w którym do istniejącego Konta w Serwisie nie jest przypisany żaden Numer MSISDN (np. wskutek rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem tego numeru), Konto w Serwisie nie może być wykorzystane do korzystania z Serwisu, a Usługobiorca, po zalogowaniu z wykorzystaniem Loginu będącego adresem e-mail może jedynie dokonać zmiany adresu e-mail, Hasła lub przypisania Numeru MSISDN do Konta w Serwisie.
 5. P4 stosuje rozwiązanie Single Sign On, które umożliwia Usługobiorcom korzystanie z poszczególnych Usług z wykorzystaniem Konta w Serwisie, bez konieczności odrębnego logowania się w czasie bieżącej sesji przeglądarki internetowej.
 6. Usługobiorca powinien wylogować się po każdym zakończeniu korzystania z Konta w Serwisie.
 7. Usługobiorca nie może udostępniać osobom trzecim swojego Konta w Serwisie, jak również Loginu, Hasła.
 8. P4 rekomenduje, aby Usługobiorca utrzymywał na swoim komputerze lub innym urządzeniu odpowiednie oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych oraz aby chronił Login, Hasło, komputer osobisty, telefon komórkowy (lub inne urządzenie), kartę SIM/USIM przed dostępem osób nieupoważnionych.

PROCEDURA PRZYPOMNIENIA HASŁA DO LOGOWANIA DO KONTA W SERWISIE

 1. W celu przypomnienia Hasła Usługobiorca powinien skorzystać z opcji przypomnienia hasła dostępnej na stronie logowania do Serwisu.
 2. Po wejściu na stronę do przypomnienia Hasła, Usługobiorca powinien podać swój Login i potwierdzić przejście do następnego kroku.
 3. Na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe Hasło, które po zalogowaniu do Konta w Serwisie Usługobiorca może zmienić.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez skorzystanie z Serwisu, a w przypadku części Serwisu wymagających założenia Konta w Serwisie - z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie Usług zawarta poprzez założenie Konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu. W przypadku posiadania Konta, rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie Konta w Serwisie na wniosek Klienta złożony w jeden ze sposobów określonych w pkt 32 poniżej. Usunięcie Konta w Serwisie nastąpi najpóźniej w okresie 30 dni od zgłoszenia.
 3. P4 może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Usługobiorcą poprzez usunięcie Konta w Serwisie w trybie natychmiastowym w przypadku, w którym Usługobiorca – pomimo uprzedniego ostrzeżenia – kontynuuje korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem Serwisu, regulaminami szczegółowymi (w tym w szczególności wymienionymi w pkt 4 powyżej) lub ponownie dopuszcza się podobnego naruszenia wspomnianych regulaminów. W takim przypadku ponowne założenia Konta w Serwisie z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub Numeru MSISDN jest niemożliwe (w przypadku zmiany abonenta korzystającego z danego Numeru MSISDN, konieczny jest kontakt z obsługą klienta P4).
 4. Po usunięciu Konta w Serwisie P4 przechowuje adres e-mail Klienta oraz Numer MSISDN przez okres przedawnienia roszczeń w celu potwierdzenia faktu istnienia oraz usunięcia Konta w Serwisie (w przypadku określonym w pkt 30 powyżej – również w celu uniemożliwienia ponownego założenia Konta w Serwisie). Ponowna aktywacja Konta w Serwisie w oparciu o adres e-mail przypisany do usuniętego Konta w Serwisie wymaga wysłania wiadomości e-mail z tego adresu na adres ok@pomocplay.pl. Ponowna aktywacja nastąpi najpóźniej w okresie 30 dni od zgłoszenia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację związaną z korzystaniem z Serwisu:
 1. telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu Obsługi Klienta:
  1. dla klientów indywidualnych: *500 z numeru Play, +48790500500 z dowolnego numeru; połączenia płatne - koszt połączenia określony w cenniku oferty Play lub cenniku operatora, z którego usług korzysta Usługobiorca;
  2. dla klientów biznesowych: *600 z numeru Play, +48790600600 z dowolnego numeru; połączenia płatne - koszt połączenia określony w cenniku oferty Play lub cenniku operatora, z którego usług korzysta Usługobiorca);
 2. pocztą elektroniczną na adres: ok@pomocplay.pl
 3. poprzez serwis Play24
 4. pisemnie na adres: P4 Sp. z o.o. Skrytka pocztowa 41, 02-671 Warszawa z dopiskiem „Serwis Internetowy”
 5. w salonie Play.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia (decyduje data doreczenia reklamacji do P4). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 2. Zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji związanych ze świadczeniem przez P4 usług telekomunikacyjnych określone są w odpowiednim regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 dostępnym na stronie internetowej www.play.pl.

PRYWATNOŚĆ

 1. Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. ciasteczek (cookies) regulowane są w Polityce Prywatności Serwisów Internetowych P4 sp. z o.o., Polityce Cookies P4 sp. z o.o. oraz w szczegółowych regulaminach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dokonanie niektórych czynności określonych Regulaminem Serwisu lub regulaminami szczegółowymi związanych kontaktem z obsługą klienta P4 może wymagać weryfikacji tożsamości Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami odpowiedniego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4.
 2. Spory pomiędzy P4 a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), będą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby P4.
 3. P4 zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu po poinformowaniu Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu lub Konta w Serwisie (w odniesieniu do Usługobiorców posiadających takie konto) z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego P4.
 5. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez P4 w każdej chwili, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem wskazanym w treści zmienionego Regulaminu opublikowanego w Serwisie.
 6. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 12 lipca 2012 r.

 

Powyższy tekst do pobrania w formie dokumentu PDF:
Regulamin Serwisów Internetowych i Mobilnych P4 sp. z o.o.

Prawo telekomunikacyjne - informacje

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne [Dz.U.2004.171.1800] w załączeniu prezentujemy informacje w zakresie:

 • - art. 175e ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego
 • - art. 175 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego
 • - art. 56 ust. 3 pkt 11 lit. e Prawa telekomunikacyjnego
 • - art. 56 ust. 3 pkt 12 i art. 63 ust.1 Prawa telekomunikacyjnego
 • - art. 56 ust. 3 pkt 20 Prawa telekomunikacyjnego

 

Pobierz informacje w formacie pdf:
Prawo telekomunikacyjne – informacje

 
 

Jeżeli nie możesz otworzyć pliku PDF, należy zainstalować darmowy czytnik Adobe Reader